Başkonsolosluğumuz Eğitim Ataşeliği’nin Sözleşmeli Sekreter Alımına İlişkin İlanı

Boston Başkonsolosluğu 20.02.2020

Boston Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinde boş bulunan (1) adet sözleşmeli sekreter kadrosuna mülakat yöntemiyle sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır.

T.C.

BOSTON BAŞKONSOLOSLUĞU EĞİTİM ATAŞELİĞİ

Sözleşmeli Sekreter Alımı Duyurusu

Boston Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinde boş bulunan (1) adet sözleşmeli sekreter kadrosuna mülakat yöntemiyle sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır.

Görev Tanımı:
Ataşeliğimizde sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel; büro işleri, bilgisayarlı yazışma işleri, dosyalama, arşiv, fotokopi vb. kırtasiye işleri ileAtaşenin vereceği diğer idari işleri yapar.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1-En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak (Sekreterlik okulu veya yüksekokul mezunu olması tercih sebebidir),

2- Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması hâlinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelendirmek (Türkçeyi ve bulunduğu ülkenin dilini bilmesi tercih sebebidir),


1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. Askerlik durumu itibarıyla

- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5. Yeterli düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak ve ofis programlarını iyi derecede kullanmak,

6. İlgili ülkede çalışma ve oturum iznine sahip olmak.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

A-Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

1-Başvuran kişinin dilekçesi (Adres bilgisi bulunacak şekilde),

2-Başvuran kişiye ait fotoğraflı özgeçmiş,

3-Ortaöğretim veya dengi yabancı öğretim kurumları, yüksekokul, lisans, yüksek lisans, doktora diploma örnekleri ve tasdikli tercümeleri,

4-a)Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak (beyan / varsa dil puanı)

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğine dair belge,

5-T.C. Uyruklular için nüfus cüzdanı/kimlik kartı örneği, yabancı uyruklular için kimlik kartı örneği,

6-Aile Nüfus Kayıt Örneği,

7-İki adet vesikalık fotoğraf,

8-Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan,

9-Pasaport fotokopisi,

10-İlgili ülkede çalışma ve oturum izninin olduğuna dair belge,

11-Adli sicil durumu (Kişinin beyanı esas alınacaktır),

12-Mecburi askerlik uygulaması bulunan ülkelerde askerlik durum bilgisi (Kişinin beyanı esas alınacaktır).

B-Değerlendirme Sürecini Geçen Adaylardan İstenecek Ek Belgeler (İlk 3'e Giren Adaylar)

  1. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (1 adet),
  2. Adli Sicil Kayıt Belgesi,
  3. Askerlik Durum Belgesi.

IV) BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Başvuruda bulunmak isteyen adayların 19 Şubat - 4 Mart 2020 tarihleri arasında saat 09.00-16.00 saatleri arasında evraklarını bizzat 31. Saint James Ave. Suite 840 Boston 02116adresinde bulunan Eğitim Ataşeliğimize teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Mülakat tarihi ve yeri, başvurusu kabul edilen adaylara ayrıca duyurulacaktır.

Ekler:

1-Başvuru Dilekçesi Örneği-
/meb_iys_dosyalar/2020_01/08200031_BaYvuru_Dilekcesi-2020.doc

2-Özgeçmiş Örnek Formu-
/meb_iys_dosyalar/2020_01/08200102_OzgecmiY_Ornek.doc

3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Değerlendirme Sürecini Geçen Adaylar İçin)-
/meb_iys_dosyalar/2020_01/08200219_Guvenlik_SoruYturmasY_Form.docx

Atatürk

Ceylan Özen Erişen Consul General
Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00

Walk-in hours: 09:00 am - 01:00 pm
1/1/2021 New Year's Day
1/18/2021 Martin Luther King, Jr. Day
2/15/2021 Presidents’ Day
5/13/2021 Ramazan Bayramı
5/31/2021 Memorial Day
7/5/2021 Independence Day
7/20/2021 Religious Holiday
9/6/2021 Labor Day
10/11/2021 Columbus Day
10/29/2021 Turkish Independence Day
11/11/2021 Veterans Day
11/25/2021 Thanksgiving Day
12/24/2021 Christmas Day
12/31/2021 New Year's Day